זימון אסיפה כללית מיוחדת

זימון אסיפה כללית מיוחדת – סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ("החברה")

ניתנת בזה מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד', 23 בספטמבר, 2020, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 7 ברמת גן, קומה 26. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ד', 30 בספטמבר, 2020, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

הנושאים אשר על סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:

מינוי אחד מבין חמשת המועמדים הנ"ל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי. המועמד שיבחר יהא המועמד שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה הינם: (1) גב' נטלי משה; (2) מר זיו עירוני; (3) מר אשר בהרב; (4) גב' עמליה פז; ו- (5) מר גילי כהן.

מועד קובע, כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הנו בתום יום המסחר של יום ד', 26 באוגוסט, 2020 ("המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות. יפויי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל, טלפון: 03-5759222, פקס: 03-6131659.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש מר דרור יהודה (טלפון: 03-5759222, פקס: 03-6131659).

הדוח המיידי בדבר זימון האסיפה, אשר פורסם ביום 18 באוגוסט, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-[_]) ניתן לעיון גם באתר רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

דילוג לתוכן